Renta 2019

La campanya de la Renda 2019 va començar el passat 1 d’abril, i finalitzarà el pròxim 30 de juny de 2020 , data límit per a presentar la declaració.

Un any més els recomanem no confirmar precipitadament l’esborrany facilitat per la AEAT sense revisar abans que aquest conté totes les reduccions, deduccions i bonificacions a les quals pugui tenir dret.

Els recordem que enguany el límit dels rendiments del treball per a no estar obligat a declarar s’eleva a 14.000 euros quan procedeixin de més d’un pagador, encara que es manté en 22.000 euros anuals si es reben d’un només.

Per a realitzar correctament la seva declaració anual no oblidi que:

 1. Les prestacions de maternitat i paternitat percebudes del règim públic de la Seguretat Social estan exemptes d’IRPF i, per tant, no s’han d’incloure en la declaració de la Renda, ni influeixen en els límits de l’obligació de declarar.
 2. Els habitatges i locals buits generen una “imputació de renda immobiliàries”, un ingrés que es calcula en un percentatge del valor cadastral de l’immoble. Ha de declarar només la part corresponent el seu percentatge de titularitat.
 3. Recordi declarar com a rendiment de capital immobiliari els lloguers turístics sense aplicar la reducció del 60%. Hisenda disposa des de 2018 de la informació facilitada per les plataformes que operen aquests lloguers.
 4. Recordi incloure els guanys patrimonials obtinguts per la compra d’un cotxe, ajudes al lloguer o premis de loteries superiors a 20.000 euros.
 5. Incorpori en els seus rendiments del treball la reducció per les quotes satisfetes a sindicats i col·legis professionals, així com despeses de defensa jurídica contra el pagador.
 6. Els rendiments negatius de l’estalvi poden compensar-se amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials obtingudes en el mateix exercici amb un límit que des de 2018 va augmentar al 25% d’aquest saldo positiu, i viceversa, les pèrdues amb els rendiments positius.
 7. Revisi els canvis en la seva situació familiar. Naixements, matrimoni, separació o defuncions poden afectar directament l’opció de tributació conjunta i a l’aplicació de deduccions familiars tant estatals com autonòmiques.
 8. Incorpori les despeses en guarderies que poden suposar una deducció de fins a 1.000 euros i deduccions per família nombrosa 100 euros per mes.
 9. Incorpori les quantitats pagades pel lloguer del seu habitatge habitual si el contracte és anterior a 2015 i la seva base imposable és inferior a 24.107,20 €.
 10. Les aportacions a partits polítics i els donatius són deduïbles amb limitacions en els imports.
 11. Les aportacions a plans de pensions permeten reduir la base imposable fins a un màxim de 8.000€ per any o fins al 30% dels rendiments de treball i activitat econòmica.
 12. Els autònoms poden que treballen en el seu propi habitatge poden deduir, de les despeses de subministraments , el 30% de la proporció existent entre els metres quadrats del seu habitatge destinats a la seva activitat respecte a la superfície total.

Com cada any MMTA posa a la seva disposició el seu equip de professionals per a ajudar-lo a confeccionar la seva declaració de renda de manera ràpida i senzilla aplicant totes les reduccions, bonificacions i deduccions possibles i obtenint així el millor resultat.

Pot contactar-nos en:

MM Tax Accountants

Tel. +34 932 465 866

[email protected]

C/ Diputación, 297 2º 1ª – 08009 Barcelona