ASSESSORAMENT, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ FISCAL

Assessoria Fiscal

 • Anàlisi i implementació d’estratègies i planificació fiscal adaptades a les necessitats de cada client.
 • Assessorament i planificació d’inversions immobiliàries.
 • Assessorament i planificació d’operacions mercantils.
 • Fiscalitat Internacional. Tributació d’empreses no residents i convenis de doble imposició.

Notificacions electròniques

 • Gestió, supervisió i seguiment de les notificacions electròniques.

Representació fiscal

 • Assistència i representació en procediments tributaris de revisió o inspecció i en procediments sancionadors.
 • Representació fiscal de societats No Residents.
 • Recursos i reclamacions administratives i economicoadministratives

Assessorament i confecció de declaracions fiscals d’impostos

Impostos Estatals:

 • IVA
 • IRPF
 • Imposat Societats
 • Impost de No Residents
 • Impostos Especials
 • Declaració de Béns a l’Estranger (Mod. 720)

Impostos Autonòmics:

 • Impost de Successions i Donacions
 • Impost sobre transmissions patrimonials i Actes Jurídics Documentats
 • Impost sobre el Patrimoni
 • Impost sobre estades en establiments turístics

Municipals:

 • Plusvàlua municipal – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys urbans
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Impost de Béns immobles